Rachel Shaughnessy, soprano

Rachel Shaughnessy, soprano